تاریخ آرایشگری

آگوست 22, 2020
تاریخچه آرایشگری

تاریخچه آرایشگری

تاریخچه آرایشگری تاریخچه آرایشگری چینی ها و مصریان پیشگامان فن آرایشگری بودند .اولین تشکل صنفی آرایشگران را فرانسویان بوجود آوردند اولین اساسنامه آرایشگری را مولر در […]
آموزش ها